Bezpečnost a ochrana osobních údajů


Spolek Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. (dále jen "spolek") prohlašuje, že neshromažďuje žádné osobní informace, pokud k tomu nedáte výslovně své svolení. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či speciálních marketingových akcích. Spolek postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně za účelem registrace jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Uživatel dává Spolku svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely registrace na webu, využití pro marketingové účely Spolku (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, pokud se Uživatel k tomuto přihlásí), a to až do doby písemného vyjádření Uživatele o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s., IČ 22608664, Barákova 371/20, 326 00, Plzeň. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního emailu vtahu@email.cz.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Spolek může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Spolek si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.


 
Ke zlédnutí nové VTAHU video!